+31 (6) 2116 5966 info@joostphilipsen.nl

Begeleidingstrajecten

 

Het verzorgen van begeleidingstrajecten op vraagstukken die te maken hebben met ontwikkeling of implementatie op het gebied van onderwijs, examinering (expertise) en kwaliteitszorg.
De trajecten worden in-company uitgevoerd met groepen niet groter dan 10 personen.
De aandacht gaat daarbij uit naar de volgende stappen:

Opzet
Ontwikkeling

  • het verkennen van de kaders (schooleigen en wettelijke),
  • het zoeken naar eigenaarschap in het traject,
  • het formuleren van een heldere deelvisie en doelstelling,
  • het consulteren van stakeholders,
  • het vragen om draagvlak bij management en bestuur,
  • het in kaart brengen van benodigde middelen,
  • het omzetten van deze doelen in een uitvoerbaar plan van aanpak met duidelijke doelen, met verantwoordelijken en opleverdata.

Implementatie

 • het monitoren van de voortgang het plan van aanpak,
 • het bespreken van dilemma’s,
 • het halfjaarlijks bijstellen van het plan,
 • het aanreiken van diverse hulpmiddelen.

Het volledige traject zal, mits niet anders overeengekomen, door mijzelf uitgevoerd worden.

Voorbeeld

Voorbeeld begeleiding examencommissie
De wet- en regelgeving rondom examencommissies en hun rol binnen de onderwijsorganisatie is in de laatste jaren sterk veranderd. Examencommissie hebben een veel formelere en belangrijkere rol gekregen in de uitvoering en borging van de examinering. Dit vereist een hoger deskundigheidsniveau, betere kennis van de relevante regelgeving en een beter zicht op de diverse taken en hun rol hierin.

Uitwerking

In mijn rol als beleidsadviseur examinering heb ik een programma opgesteld voor examencommissie om te komen het gewenste niveau van resultaatverantwoordelijkheid.
De eerste bijeenkomsten waren gericht op alle formele vereisten en taken. Wat zegt de wet, wat zegt het handboek examinering van het FC, wat geeft het kwalificatiedossier aan, wat is de visie van de instelling etc. oftewel wat zijn de kaders waarbinnen je moet opereren..
Vervolgens heb ik samen met de examencommissie een duidelijke visie beschreven waar ze over 3 jaar wilden staan als examencommissie. Deze visie hebben we getoetst aan de instellingsvisie en aan wet- en regelgeving en mandaat op gevraagd van management en bestuur. Vervolgens hebben we een verschilvergelijking gemaakt tussen de huidige commissie en het wenselijke beeld vanuit de visie.

Resultaat

Hier kwam een reeks van doelstellingen uit naar voren die we omgezet hebben in een SMART plan van aanpak met duidelijke tijdsfasering, aanspreekpersonen in de commissie en heldere doelen met een opleverdatum. Met dit plan in handen hebben we ingegrepen in de agenda van de examencommissies en de helft van de wekelijkse agenda in het teken geplaatst van de implementatie van dit plan.
De overige tijd is ingeruimd voor “de-waan’-van-de-dag”. Hierdoor krijgen de examencommissies weer grip op hetgeen ze willen doen, moeten doen en wat ze eraan kunnen doen. En zijn ze ook in staat om de hen gegeven taak naar eer en geweten uit te voeren.